Tectyl biltema

Rustbeskyttelsesmasse for understell, sort, 500 ml – Biltema

Rustbeskyttelsesmasse for understell, sort, 500 ml – Biltema.no

Det produktet fra Biltema er ikke Tectyl, Tectyl er en eget merkevare og et helt annet produkt. Hvis bilen er tectylert fra før så må du …

Bitumenbasert rustbeskyttelsesmasse for bilens understell. Danner en elastisk film som beskytter mot steinsprut, rust, vann, olje, varme og støy.  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED INNÅNDING:Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.Inneholder: nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tungVOC max: 545,3 g VOC/L. VOC limit: 545,3 g VOC/L (cat. A/f)

Rustbeskyttelsesmasse, sort, 500 ml – Biltema.no

Kjemisk armert rustbeskyttelse for bilens understell, forsterket med effektive rustbeskyttende tilsetningsstoffer. Produktet er svært effektivt selv i tynne lag, og derfor kan det med fordel brukes på komponenter under bilen. Kan også brukes som transport- og oppbevaringsbeskyttelse for maskiner, maskindeler, stålkonstruksjoner med mer. Gir god beskyttelse mot veisalt. Produktet er vann- og fuktavvisende. Inneholder ikke løsemidler. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafinbaseolje – uspesifisert; Sulfonsyrer, petroleum, kalsiumsalter; Destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin VOC max: 280 g VOC/L. VOC limit: 280 g VOC/L (cat. A/f)

Rustbeskyttelsesmmiddel for understell, fiberforsterket

Rustbeskyttelsesmmiddel for understell, fiberforsterket – Biltema.no

Rustbeskyttelsesmmiddel for understell, fiberforsterket

Rustbeskyttelsesmiddel – Biltema.no

Rustbeskyttelsessprøyte – Biltema.no

Rustbeskyttelsessprøyte

Rustbeskyttelsesmasse for understell, sort, 1 kg – Biltema.no

Boks for pensling. Bitumenbasert rustbeskyttelsesmasse for bilens understell. Danner en elastisk film som beskytter mot steinsprut, rust, vann, olje, varme og støy. 

Rustbeskyttelsesmiddel, linoljebasert – Biltema.no

Inneholder ingen tilsetninger. Beregnet for rustbeskyttelse av hulrom i understell, dører, bjelker og terskler. Også egnet for behandling av tre, f.eks. stakitt, hagemøbler, vinduer, båter m.m.

Voksbasert rustbeskyttelsesmiddel for hulrom – Biltema.no

Voksbasert rustbeskyttelsesmiddel for hulrom

Understellsbehandling av bilen med tecktyl spray fra biltema

Keywords: tectyl biltema