Isspray biltema

De-icer – Biltema.no

De-icer

PRE-ICER – Biltema.no

PRE-ICER

Kjølespray, 270 g – Biltema.no

Kjølespray er et hjelpemiddel for å finne elektriske forstyrrelser, kortslutninger, strømbrudd eller temperaturendringer. Kjøler raskt ned til –55 °C. Brukes for transistorer, silisiumdioder, mostand med mer samt for metall ved krympetilpasning (lagermontering). Ikke brennbar. For å oppfylle kravene i F-gassforordningen inneholder dette produktet kjølemedium med lav GWP (global oppvarmingspotensial). Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Inneholder fluorerte klimagasser: HFO-1234ze, 0,27 kg; 0,00162 t CO2 equiv.; GWP 6.

Beskyttelsesolje – Biltema.no

Beskyttelsesolje

Luktfjerner, spray, 500 ml – Biltema.no

Luktfjerner, spray, 500 ml

Hurtigrustløser, 500 ml – Biltema.no

Hurtig gjennomtrengende olje med fryseffekt. Rust og smuss kjøles ned (-40 °C), slik at det oppstår små sprekker. Den aktive væsken trenger hurtig og dypt inn i disse sprekkene, og dermed kan de fastrustede delene lett frigjøres. Inneholder ikke silikoner og syrer.  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Antiduggmiddel, 200 ml – Biltema.no

Hindrer duggdannelse på bilens ruter. Sprayflaske. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Label Off, 400 ml – Biltema.no

Label Off er et rengjøringsmiddel for å fjerne klistermerker, etiketter, limrester og olje- og fettflekker. Sitronduft. Bruksanvisning:  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.Inneholder: HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, Spray Label Off på overflaten som skal rengjøres.  La middelet virke i noen minutter. Deretter løsner klistermerket/smusset lett.  For sikkerhets skyld bør du prøve produktet først på et sted på overflaten som ikke er synlig.

Spraymaling, frostet glass – Biltema.no

For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. NC-kombilakk av høyeste kvalitet. Velegnet for hobbybruk på de fleste overflater. Unngå å male i direkte solskinn. OBS! Tåler IKKE bensin. For best resultat, bruk først primer/grunning. Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med hobbylakken. Bruksanvisning: Rengjør flaten grundig. Slip med våtslipepapir. Rist boksen godt før bruk. Boksen bør holde en temperatur på ca. +20 °C. Sprayavstand ca. 25 cm. Spray i flere tynne lag. Ved behov vri den fremre (gule) delen av munnstykket for å kunne påføre loddrette lag. Vent 2-3 minutter mellom lagene. Snu boksen opp ned og spray ventilen ren etter bruk.

Låsspray – Biltema.no

Låsspray

Keywords: isspray biltema, isfjerner biltema