Brake cleaner biltema

Bremserengjøring – Biltema.no

Quick-drying, ultra-effective product for cleaning brake drums, pads, discs, couplings, cylinders, lines and strips. Removes grease, oil, lubricant, tar, …

Bremserengjøring

Bremserengjøring, 400 ml – Biltema.no

Quick.drying and effective product for cleaning of all brake and clutch parts. Removes grease, oil, dirt, brake fluid and hardened residue.

Hurtigtørkende, meget effektivt produkt for rengjøring av bremsetromler, belegg, skiver, koblinger, sylindre, rør og lister. Fjerner fett, olje, smøremiddel, tjære og lignende. Skader ikke plast eller lakk. Motvirker ulyder fra bremsene. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske,

Bremserens, refill 5 l. – Biltema.no

Klarlakk til Biltema utbedringslakk, 400 ml. 34-104. Varmebestandig lakk. fra. 109,-. Varmebestandig lakk · Vis artikler · Varmebestandig lakk. fra. 109,- …

Bremserens, refill 5 l.

Brake cleaner, 400 ml – Biltema.no

Brake cleaner, 400 ml. from. 3490. Brake cleaner, 400 ml. 36-4566. Brake cleaning, refill 5 l. … Brake calliper paint, black, 400 ml.

Quick-drying, ultra-effective product for cleaning brake drums, pads, discs, couplings, cylinders, lines and strips. Removes grease, oil, lubricant, tar, etc. Does not damage plastic or paint. Mitigates brake noise.

Brake cleaning, refill 5 l. – Biltema.no

Brake cleaning, refill 5 l.

Packningsborttagare – Biltema.no

Packningsborttagare

Bremsecaliperfett, spray, 250 ml – Biltema.no

Langtidsfett for bremsedeler. Smører de bevegelige delene for optimal bremsevirkning. Tåler vann og høye temperaturer. Inneholder ikke metaller som kobber eller aluminium. Langtidsbeskyttelse mot korrosjon.  Kan også brukes på aluminiumsdeler. Påvirker ikke ABS-sensorene. Hindrer at bremsecaliper er treg, setter seg fast, vibrerer eller knirker. Gir jevn slitasje på bremseklosser. Gir jevnere bremsevirkning, spesielt med flytende bremsecaliper. Gjør demontering enklere. Driftstemperatur: -30 °C – +240 °C. Bruksanvisning : Rengjør overflatene med Biltemas Bremserens. Legg et tynt lag bremseskofett på overflatene som skal smøres. Fjern overflødig bremseskofett med Biltemas Bremserens. OBS : Må ikke påføres bremseskiven eller bremsebeleggets friksjonsflater. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder C14-16-18 Alkylfenol Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av tåke/damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan

Vedlikeholdsprodukter – Biltema.no

99 – Biltema

– Biltema.no

Keywords: brake cleaner biltema