Kjølespray biltema

Kjølespray, 270 g – Biltema.no

Her bruker testerne en hammer, sammen med kjølespray for å se hva sykkellåsen tåler. Slik har vi testet sykkellåsene. Testen er laget for å etterlikne metoder …

Kjølespray er et hjelpemiddel for å finne elektriske forstyrrelser, kortslutninger, strømbrudd eller temperaturendringer. Kjøler raskt ned til –55 °C. Brukes for transistorer, silisiumdioder, mostand med mer samt for metall ved krympetilpasning (lagermontering). Ikke brennbar. For å oppfylle kravene i F-gassforordningen inneholder dette produktet kjølemedium med lav GWP (global oppvarmingspotensial). Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Inneholder fluorerte klimagasser: HFO-1234ze, 0,27 kg; 0,00162 t CO2 equiv.; GWP 6.

Hurtigrustløser, 500 ml – Biltema.no

Hurtig gjennomtrengende olje med fryseffekt. Rust og smuss kjøles ned (-40 °C), slik at det oppstår små sprekker. Den aktive væsken trenger hurtig og dypt inn i disse sprekkene, og dermed kan de fastrustede delene lett frigjøres. Inneholder ikke silikoner og syrer.  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Skjæreolje – Biltema.no

Skjæreolje for bearbeiding av jern og stål samt gull og lettmetaller. Gode skjære- og kjøleegenskaper ved gjengeskjæring, boring, fresing, dreiing og saging. Kan også brukes opp ned.

Beskyttelsesolje – Biltema.no

Beskyttelsesolje

Beskyttende tetningsmidler – Biltema.no

Vaselinspray – Biltema.no

Vaselinspray

Startspray – Biltema.no

Startspray

Kjølespray | Senker raskt temperaturen | NO BRAND EMV

Kjølespray | Senker raskt temperaturen | NO BRAND EMV

Kjølespray som raskt senker temperaturen ved f.eks. lodding av elektronikk. Den brukes også for transistorer, kiseldioder og motstandere samt for metaller ved krymping.

Den billigste sykkellåsen sikrer sykkelen best – NAF

Test av sykkellåser – Finn den beste sykkellåsen | NAF

Hvilken sykkellås er mest effektiv for å stoppe tyven? Vi har testet åtte vanlige sykkellåser i samarbeid med Testfakta i Sverige.

Keywords: kjølespray biltema